วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

มหันตภัยจากผลพวงทางเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง  มหันตภัยจากผลพวงทางเทคโนโลยี
ชื่อผุ้แต่ง  ดร.พีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ
สำนักพิมพ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปะเทศไทย(วท.)  ปีที่พิมพ์  2544

       ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายของคนในสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าทันสมัยของ เครื่องมือทางเทคเทคโนโลยี เช่น การใช้สารเร่งผลผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอำนวยควกสะดวกสบายให้แก่เรามากมายเพียงใด เราก็ควรคำนึงถึงผลร้ายที่จะตามมาด้วย เพราะสิ่งประดิษฐ์บางอย่างทำมาจากสารหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และผู้บริโภคอาจถึงขั้นเสียชีวิต
จากการวิเคราะห์โดยหลายหน่วยงาน พบว่าในสิ่งแวดล้อมมีสารพิกระจายอยู่เต็มไปหมด
       ตัวอย่างสารพิษใกล้ตัวที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิต เช่น สารตะกั่วจากการซ่อมแบเตอร์รี่ ก่อให้เกิดพิษต่อเม็ดเลือดแดง  สารปรอทจากการทำกระดาษ,พลาสติก ก่อให้เกิดโรคminamata ปอดอักเสบ ทำลายตับไตเมื่อสูดหายใจเข้าไป
       ของบางอย่างที่เราคิดว่าให้ประโยชน์แก่เรามากมายและใช้โดยไม่คำนึงว่ามันก็ สามารถให้โทษแก่เราได้เช่นเดียวกันหากเราใช้มันอย่างไม่ถูกวิธึ

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
       การจะเลือกของใช้หรือเครื่องมือควรคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วย เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีตลอดไป ของทุกสิ่งมันสามารถให้ประโยชน์แก่เราได้มันก็ให้โทษแก่เราได้เช่นเดียวกัน

การนำข้อคิดที่ได้จาการอ่านไปใช้ประโยชนืในชีวิตประจำวัน
       ช่วยเตือนสติให้เราคำนึงถึงผลที่จะตามมาจากการใช้ของชนิดต่างๆ

ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นนักเรียน
      ความทันสมัยของเทคโนโลยีเป็นการทำลายธรรมชาติทางอ้อมหากเราใช้โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป